Sosyal Bilgiler 7. sınıf konu anlatımı

             SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF DERS NOTU                                                                        

İLETİŞİM NEDİR?            www.okuldersleri.com

İLETİŞİM: İnsanların; bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmelerine “iletişim” denir.

            İletişimde kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, ses tonu, beden duruşu, jest ve mimikler önemlidir. İletişimde en önemli faktörlerden birisi de dinlemektir.

   Etkili İletişim Becerileri                                                   

Ø      Kendini tanımak

Ø      Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek

Ø      Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek

Ø      Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek)

Ø      Hoşgörülü ve önyargısız olmak

Ø      Eleştirilere karşı açık olmak

Ø      Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek.

İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri

*      Dikkatini karşısındaki kişiye verir.

*      Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.

*      Göz teması kurar.

*      Son sözü söylemek için çabalamaz.

*      Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.

*      Yargılamadan, suçlamadan dinler (önyargılı değildir).

*      Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.

*      Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.

*      Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder.

*      Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur.

İletişimde Yapılan Hatalar

-   Emir vermek                                                           -   Tehdit etmek

-   Uyarmak                                                     -   Konuyu saptırmak

-   İsim takmak                                                -   Sınamak      

-   Öğüt vermek                                                           -   Eleştirmek

-   Yargılamak                                                 -   Nutuk çekmek

-   Suçlamak                                                    -   Alay etmek

 

KİTLE İLETİŞİMİ: İletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine “kitle iletişimi”, bunun için kullanılan araçlara da “kitle iletişim araçları” denir.

            Başlıca kitle iletişim araçları; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, mektup, telgraf, telsiz v.b.dir. İlkçağlarda duman, posta güvercini, davul vs. dir.

Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması

·         Eşitlik ve özgürlük fikirlerinin yaygınlaşmasına

·         İnsan haklarına saygılı olunmasına

·         Yurt ve Dünya barışının korunmasına

·         Demokrasinin gelişmesine

·         İnsanların eğlenmelerine

·         İnsanların eğitilmelerine katkısı olmuştur.

TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu); Türkiye’de halkı bilgilendirmek, gündemi takip etmelerine yardımcı olmak, halkı eğlendirmek, neşeli zaman geçirtmek için kurulan kurumlardan biridir. TRT’nin çalışmalarına başladığı ilk kitle iletişim aracı Radyo’dur. TRT programları, Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma konusunda örnek olmaktadır.

İyi Bir Habercide Olması Gereken Özellikler; dürüst ve tarafsız olmak, haberin kaynağını doğru araştırmak, etkili konuşmak, cesur olmak vs.

                                                                                                                                                                         

HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır.

SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.

ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmadan düşünme ve davranma, serbestlik, hürriyet. Özgürlükler sınırsız değildir. Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter.

TEMEL HAKLARIMIZ

            Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler, üç başlık altında toplanır. Bunlar:

1.      Kişi Hak ve Hürriyetleri

§         Kişi dokunulmazlığı

§         Kişi hürriyeti ve güvenliği

§         Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)

§         Yerleşme ve seyahat hürriyeti

§         Din ve vicdan hürriyeti

§         Düşünce ve kanaat hürriyeti

§         Bilim ve sanat hürriyeti

§         Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)

§         Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)

§         Mülkiyet hakkı

§         Hak arama hürriyeti

§         Temel hak ve hürriyetlerin korunması

2.      Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

§         Ailenin korunması

§         Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

§         Çalışma ile ilgili haklar

§         Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt

§         Ücrette adalet sağlanması

§         Sağlık, çevre ve konut hakkı

§         Gençliğin korunması ve spor hakkı

§         Sosyal güvenlik hakları

§         Tüketici hakları

§         Tarih, kültür ve tabiat varlılarının korunması

3.      Siyasi Haklar ve Ödevler

§         Türk vatandaşlığı

§         Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları

§         Kamu hizmetine girme hakkı

§         Dilekçe hakkı

Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali, sıkıyönetim, seferberlik hali, olağanüstü hal, kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs.

 

RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu): Yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkeleri tespit etmek, ilgili kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanmasının gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla kurulmuştur. RTÜK; radyo ve televizyon yayınlarının genel ahlaka, toplum düzenine, çocuk sağlığı ve gelişimine, TC’nin birlik ve bütünlüğüne aykırı vs. olması durumlarında bu yayınları denetleme görevini yapar.

Atatürk’ün İletişime Verdiği Önem

4 Eylül 1919 İrade-i Milliye gazetesi kuruldu.

10 Ocak 1920 Hâkimiyet-, Milliye gazetesi kuruldu (Ankara’da)

6 Nisan 1920 Anadolu Ajansı kuruldu.

7 Ekim 1920 Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete) yayına başladı.

1925 Telsiz Telgraf Hakkında Kanun

1927 Telsiz Telgraf vericileri hizmete girdi.

6 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu yayına başladı.

Kasım 1927 Ankara Radyosu yayına başladı.

            1990’lı yıllarda özel radyo-televizyonlar ve ajanslar kuruluncaya kadar dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendiren en önemli ve güvenilir kaynak Anadolu Ajansı’dır.

NÜFUS NEDİR?                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Nüfus: Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısıdır.

Nüfus Yoğunluğu: Bir yerde kilometre kareye düşen insan sayısıdır. Belli bir alanda yaşayan nüfusun, o alana oranıdır. Ülkenin genişliği ve toplam nüfus hakkında bilgi verir. Kişi/km2 olarak gösterilir. Nüfus yoğunluğunu bulmak için;

 


 

Nüfus Yoğunluğu = Toplam İnsan Sayısı x100

                                                             Yüzölçümü

           

 

İnsanların beslenme, sağlık, eğitim vb. ihtiyaçlarını belirlemek, bunun için gerekli planlamaları ve yatırımları yapmak amacıyla nüfus sayımı yapılır.

Nüfus sayımı sonucu; yalnız insanların sayısı belirlenmez, nüfusun eğitim durumu, yaş ve cinsiyet durumu, ekonomik ve sosyal nitelikler, kırsal-kentsel nüfus özellikleri, nüfus artış hızı gibi özellikler de belirlenir.

            Türkiye’de ilk nüfus sayımı, 1927 yılında yapılmıştır. İkinci sayım 1935 yılında yapılmış, 1990 yılına kadar her 5 yılda bir düzenli olarak nüfus sayımı yapılmış, 1990 yılında nüfus sayımlarının 10 yılda bir yapılacağı kararlaştırılmıştır.

            Ülkemizde nüfus sayımlarıyla görevli olan kurum Devlet İstatistik Enstitüsü’dür. Ancak DSİ (Devlet İstatistik Enstitüsü)’nin adı 2005 yılında TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) olarak değiştirilmiştir.

Nüfus Artışı: Sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içinde meydana gelen insan sayısındaki çoğalmaya denir.

            Bir yerdeki nüfus artışı; doğumlara, ölümlere, göçlere, sağlık ve beslenme olanaklarının artmasına bağlıdır. Bir yerde doğum oranı ölüm oranından fazla ise orada nüfus artışı var demektir. Nüfusun bu şekilde çoğalmasına Doğal Nüfus Artışı denir.

 

Nüfus Artışının Sonuçları

§         İşsizliğin artar

§         Üretimin yetersiz kalır

§         İç ve dış göçlerin artar

§         Gecekondulaşma olur

§         Doğal kaynakların azalır

§         Çevre sorunlarına neden olur

§         Sağlık ve eğitim hizmetleri zorlaşır

§         Elektrik, su ve ulaşım hizmetleri aksar

§         Ülkenin kalkınma hızının yavaşlar

§         Kişi başına düşen milli

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !